Spletna stran Mi Smo ŠDL je bila arhivirana in bo zbrisana ob preteku domene, 24. 03. 2022, izbrisana.

Background

Naše zahteve

Civilna iniciativa MI SMO ŠDL je nastala s ciljem izboljšanja bivanjskih razmer za študente, ki bivajo v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana. Opozarjamo, da smo mi študentje razlog za obstoj javnega zavoda Študentski dom Ljubljana ter da smo mi tisti, ki ga v veliki večini financiramo. Zavzemamo se za pravice omenjenih študentov in si prizadevamo, da bi bil zavod ŠDL organiziran tako, da bi deloval v najboljšem interesu študentov. Menimo, da je zavod ŠDL v zadnjih letih skrenil s poti in tudi proti svojim lastnim načelom.

Upravi Študentskih domov Ljubljana z g. Tomažem Pečnikom očitamo aroganco, neupoštevanje mnenj študentov, pomanjkanje empatije, vzvišenost, enostransko odločanje o pomembnih tematikah, brezbrižnost do težav študentov, pasivnost pri zagovarjanju prebivalcev ŠDL pred državnimi organi med zaprtjem študentskih domov v času epidemije SARS-CoV-2 in številne druge očitke, ki si jih taka institucija kot je javni zavod Študentski dom Ljubljana zagotovo ne more privoščiti.

Ker se agonija med eno in drugo stranjo vleče že nekaj časa, smo kot civilna iniciativa sestavili naše zahteve, za katere pričakujemo, da se bodo izvedle v doglednem roku. Na precej naštetih stvari študentje opozarjamo že dolga leta, a se v vsem tem času niso nikamor premaknile. Od uprave Študentskih domov Ljubljana pričakujemo, da nas začne v večji meri upoštevati. Obenem pa naj upošteva tudi naloge, ki so ji naložene od njenih nadzornih organov-natančneje sveta zavoda ŠDL.

1. Vključevanje študentov v razvoj zavoda

Več vključevanja študentov v delovanje in razvoj zavoda na vseh ravneh, ter izboljšanje komunikacije s študenti.

2. Vključevanje študentov v odločanje

Večja vključenost študentov v odločanje o pomembnih odločitvah za prihodnost javnega zavoda, kot so letni program dela, finančni načrt in druge.

3. Takojšnje prenehanje investicij, ki jim študenti večinsko nasprotujemo

Takojšnje prenehanje z investicijami, ki jim študentje jasno nasprotujejo in pričetek obravnave investicij, ki jih študentje predlagajo (kolesarnice, trgovina/pekarna v Rožni dolini, obnove domov, parkiriščna mesta).

4. Večja odzivnost na potrebe domov in njenih stanovalcev

Večja odzivnost na potrebe posameznega doma (zamenjava dotrajanih oprem, sanacija kopalnic, oken, obnova skupnih prostorov, pralnih strojev) ter upoštevanje mnenj stanovalcev in predstavnikov pri zadevah, ki se tičejo posameznega doma. Povečanje denarnih sredstev v obliki nagrajevanj za uspešno delo predstavnikov domov.

5. Spoštovanje pravic študentov

Več spoštovanja pravic študentov, prebivalcev ŠDL, upoštevajoč dejstvo, da so polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

6. Odprava targetiranih preiskav

Odprava targetiranih posameznih preiskav na študente, ki upravi ŠDL niso po godu. Sankcioniranje s hujšimi posledicami za zaposlene, ki te preiskave naročajo in izvajajo.

7. Manj birokratizacije in več empatije do študentov v stiskah.

8. Odprava spornih členov domskega reda

Takojšnja odprava spornih členov iz pravilnika domskega reda, kot sta npr. 50. člen in 3. točka 46. člena. Takojšnja nova sestava domskega pravilnika v vzajemnem sodelovanju s študenti.

9. Ohranitev študentskega doma Akademski kolegij pod okriljem javnega zavoda Študentski domovi Ljubljana.

Takojšnja odprava spornih členov iz pravilnika domskega reda, kot sta npr. 50. člen in 3. točka 46. člena. Takojšnja nova sestava domskega pravilnika v vzajemnem sodelovanju s študenti.

10. Pričetek doslednega spoštovanja zasebnega prostora študentov in njihovih pravic po najemni pogodbi.

Prenehanje z nenapovedanimi in nezakonitimi vstopi v bivalni prostor študentov (nenapovedani vstopi varnostnikov, hišnikov, zunanjih delavcev in varnostnega inženirja).

11. Pričetek doslednega spoštovanja zasebnega prostora študentov in njihovih pravic po najemni pogodbi.

Dosledno upoštevanje pravil glede zasebnosti in nedotakljivosti stanovanja pri vseh posegih v zasebni prostor študenta.

12. Pričetek doslednega spoštovanja zasebnega prostora študentov in njihovih pravic po najemni pogodbi.

Upoštevanje pravil in spoštovanje pravic študenta pri izvajanju nočnih kontrol.

13. Pričetek doslednega spoštovanja zasebnega prostora študentov in njihovih pravic po najemni pogodbi.

Večje upoštevanje domskega reda s strani zaposlenih in sankcije za zaposlene, ki ta pravila kršijo – opažamo namreč, da se pritožbe študentov na teh področjih pomete pred preprogo.

14. Izboljšanje odnosa zaposlenih

Takojšen začetek jasnega prizadevanja k izboljšanju odnosa zaposlenih do stanovalcev na vseh nivojih.

15. Ustrezno sankcioniranje

Ustrezno sankcioniranje zaposlenih za številne nepravilnosti, ki so se dogajale v času epidemije preprečevanja okužb s SARS-CoV-2. Prevzemanje odgovornosti v prihodnje in sankcioniranje zaposlenih, ki ne delujejo po vseh pravnih in domskih zakonih.

16. Odprava namere po vidonadzoru

Takojšnja odprava namere po vzpostavitvi videonadzora, kartičnega sistema za preverjanje stanovalcev in vzpostavitvi varovanega območja znotraj Študentskih domov Ljubljana.

17. Odprava prisotnosti profesionalne varnostne službe v domovih

Takojšnja ureditev varovanja študentskih domov skladno z željami študentov. Vzpostavitev 24-urnega sistema receptorskega dela za študente takoj, ko bo to mogoče in odprava prisotnosti profesionalne varnostne službe v domovih.

18. Več transparentnosti

Več transparentnosti pri delovanju zavoda in predhodno (vsaj nekaj mesečno) jasno obveščanje vseh študentov o nadaljnjih smernicah Študentskih domov Ljubljana.

19. Več vpogleda

Več vpogleda v delovanje sveta zavoda. Zapisniki sej sveta zavoda naj bodo objavljeni javno, seje sveta zavoda pa naj bodo prav tako za vse stanovalce javne.

20. Pravičnejša ureditev sveta zavoda

Pravičnejša ureditev pri sestavi članov sveta zavoda in vzpostavitev večje demokratičnosti. Razširitev sveta zavoda, ki naj v 7 članski sestavi vključuje še enega predstavnika študentov ter delavcev. Nova sestava naj vsebuje: 2 predstavnika študentov, 2 predstavnika delavcev zavoda (ki ne prihajata iz vrst uprave ŠDL) in 3 predstavnike ministrstva.

21. Pričetek upoštevanja mnenj in pobud

Pričetek upoštevanja mnenj in pobud predstavnikov domov in Študentskega sveta stanovalcev ter večja avtonomnost delovanja Študentskega sveta stanovalcev.

22. Spodbujanje obštudijskih dejavnosti in dogodkov

Večje spodbujanje različnih obštudijskih dejavnosti in dogodkov, ki so v interesu večine študentov (npr. Majske igre in drugih kulturnih ter razvedrilnih dogodkov) in spodbujanje domskih skupnosti.

23. Aktivno prizadevanje za izboljšanje razmer

Aktivno prizadevanje zavoda za izboljšanje razmer študentov – tako tekom trajajoče epidemije SARS-CoV-2 kot tudi kasneje z obnovo domov in nasploh zagotavljanje višjega bivanjskega standarda.

24. Takojšnja predčasna odstavitev g. Tomaža Pečnika iz mesta direktorja javnega zavoda Študentskih domov Ljubljana.

Takojšnja predčasna odstavitev g. Tomaža Pečnika iz mesta direktorja javnega zavoda Študentskih domov Ljubljana.

25. Možnost bivanja v domu

Uprava naj v sodelovanju s študenti in pristojnimi inštitucijami pripravi širši seznam izjem, ki lahko v času epidemije bivajo v domu. Pri tem naj se upošteva tudi materialni in socialni položaj študenta.